Sang Bui

@goldensang

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Gia Định

物語

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COLLECT HEAP1 MCOINS NKLINEUP QBBISHOP TCDFZ
AMSSEQ COLOREC ILSMATH MDIGITS2 NKLP QBBUILD TJALG
AREA COND INSUL MDOLLS NKLUCK QBHEAP TREAT
BCDIV CP INTEGER7 MEDIAN NKMAXSEQ QBMAX TRILAND
BGMINE CRATE IOIBIN MESSAGE NKNUMFRE QBMST TWOOPERS
BIGNUM CRITICAL JEDNAKOS MINK NKPALIN QBPAL TWOSUM
BINARY CROSS12 KAGAIN MNERED NKPATH QBRECT V8ORG
BINARY2 CTNBULLS KANDP MPILOT NKPOS QBROBOT VBF1
BLGEN CTREE KINV MPRIME NKRACING QBSCHOOL VBF2
BLOPER CUTSEG KMEDIAN MSE06H NKREZ QBSELECT VBGRASS
BONES CUTSEQS KMIN MSE07B NKSEQ QBSEQ VCOLDWAT
BONUS CVP00001 KPLANK MTRIAREA NKSEV QBSQUARE VCOWFLIX
BWPOINTS DGOLD KQUERY MULONE NKSGAME QBSTR VDANGER
C11ANT DHEXP LATGACH NBFA NKSTEP QBTICKET VMLP
C11BC2 DHFRBUS LATGACH4 NDCCARD NKTEAM QHROAD VMQUABEO
C11BEAU DHLOCO LCA NEAREST NKTICK QMAX VMSORT
C11CAVE DHSERV LEM1 NETACCEL NKTRIO QMAX2 VMUNCH
C11ID DIFF LEM3 NKABD NTPFECT ROADS VOLIS
C11KM DIGIT0 LINEGAME NKBM NTSEQ ROBOCON VOMARIO
C11PAIRS DIVSEQQ LIQ NKBRACKE NUMCON ROTATION VOSTR
C11PRIME DQUERY LIS NKBUILD ONE4EVER SEC VOSTRIBO
C11SEQ DTDOI LITES NKBUS PALINY SEQ198 VOTREE
C11SEQ3 DTTUI1 LNACS NKCABLE PBCSEQ SETNJA VOXOR
C11TRCNT DTTUI2 LTPMSEQ NKCITY PNUMBER SPBINARY VRATF
CAR EQSTR LUBENICA NKCNT1 POST SPSEQ VSTEPS
CBUYING FIBVAL M00PAIR NKFLOW POST2 STABLE WCALC
CENTRE28 FLOYD M3TILE NKGUARD POST3 STNODE WEATHER
CHAIN2 GONDOR MATCH1 NKINV PTRANG STONE1 YPKTH
CHESSCBG GRAPH_ MAXARR1 NKLEAGUE PTREE STRAVEL
CMP GSS MCARDS NKLETTER PVOI14_1 SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.