Đinh Giang

@giangngoc668

Viet Nam, Hà Nội

Institution: Academy of Finance

Forever alone

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB BINARY C11FBR CAR CRECT MINCUT PTRANG
ADS BINARY2 C11GAME1 CARDS CRITICAL MINROAD PWALK
ALADDIN BINLADEN C11GAME2 CARDSHUF CROSS12 MNE07 QBBUILD
ALAKE BINPACK C11GAR CASTLE CRUELL2 MPILOT QBDIVSEQ
ALERT BINTREE C11GENIE CATGO CRYPTKEY MPRIME QBHV
ALLOW BIRD C11HUM CBUYING CT NDCCARD QBMAX
AMSSEQ BONES C11ID CENTRE28 CTAIN NKBAS QBMST
ANARC09I BONUS C11KM CFLAG CTNAB NKBUS QBROBOT
AREA BONUS13 C11LOCK CHAIN2 CTNBULLS NKCABLE QBSELECT
AREATRI BOSS C11NHL CHEAT CTNCLN NKFLOW QMAX
ARITHSEQ BOXES C11PAIRS CHEER CTNEWS NKINV QMAX2
ASSASSIN BRACKET C11PASS CHESSCBG CTNOWN NKJUMP RIDDLE
ASSIGN1 BRTREE C11PF CHNTOWER DHEXP NKLINEUP SHHV
ATOURISM BUBBA1 C11PIPI CINEMA DTDOI NKMAXSEQ SPSEQ
AUCTION BWPOINTS C11ROOKS CLEAR DTKSUB NKNUMFRE STNODE
BAABO C11ANT C11SEQ CMP DTTUI1 NKPALIN SUMXOR
BALGAME2 C11ANT2 C11SEQ2 CNMARBLE FINDNUM NKREZ TRAVEL12
BALLGMVN C11BC1 C11SEQ3 COLLECT FLOYD NKSGAME V8SCORE
BAOVE C11BC2 C11SEVEN COLOREC FSELECT NKTICK VCOWFLIX
BARIC C11BCH C11STR COMNET HEAP1 NTSEQ VMCANDLE
BARICAVN C11BEAU C11STR2 COMPANY3 HIWAY2 NUMCON VO17PHD
BASEH C11CAL C11SWAP COMPUTER HOUSES PAGODA VOXOR
BCDIV C11CAVE C11TEST CONNECTE HSPC14A PARIGAME
BCHESS C11COMP C11TOUCH COP3 KAGAIN PBCWATER
BESTSPOT C11CUT C11TRCNT COST LIQ PCIRCLE
BGMINE C11DK1 C11WATER COUNTCBG LIS PNUMBER
BIGNUM C11DK2 C11XU COWGIRL LNACS POST
BILL C11DOLL C11YARD CREC01 MBLAST PRAVO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALGAME3 COLOROOK POST3
BWGAME NKPARITY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.