@dungnguyen

Viet Nam

Institution: Ha Noi University of industry

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

KPLANK
PNUMBER
POST3
STRANGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LIQ
LIS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.