Dzung Nguyen

@dung04052000

Viet Nam, Ha Noi

<3

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA COLOREC INTEGER7 MINCUT NKTICK REFORM VCOWFLIX
ASSASSIN COUNTCBG IOIBIN MMOD29 NKTOSS REVAMP VECTOR
AUCTION COUNTPL KAGAIN MOVE12 NKTREE ROADS VMATRIX
BALLGMVN COWGIRL KINGDOM MPILOT NTSEQ ROBOCON VMCANDLE
BARICAVN CRATE KMIN MSTICK NUCLEAR SAFENET2 VMDAOBIT
BESTSPOT CREC01 KNIGHTS1 MTREE PALINY SEARCH VMKEY
BGBOARD CRITICAL KQUERY MTWALK PARIGAME SEC VMPIZZA
BGMAGIC CTNBULLS KQUERY2 MULONE PBCWATER SEQ198 VMRESTO
BGMINE DHSERV KSEQ1 NETACCEL PNUMBER SHHV VMRR
BGSTRING DISNEY1 LATGACH NK05DSRT POST3 SKPV15_5 VMUNCH
BGTRAVEL DISNEY2 LATGACH4 NKABD PRAVO SMARTDOG VNEMPIRE
BINARY DQUERY LEM NKBM PTRANG SPSEQ VO17LAN
BINLADEN DRASHOOT LEM1 NKBRACKE PVOI14_2 STMERGE VO17PHD
BONES DTTUI1 LEM3 NKBUS QBGAME STONE1 VO17TV
BONUS ELEVATOR LEM6 NKCABLE QBHEAP STRAVEL VODIVIDE
BRACKET FBRICK LIS NKCITY QBMAX SUBSTR VODONCAY
BWPOINTS FIBVAL LITES NKFLOW QBMST SUMXOR VOIEXAM
C11BC2 FSELECT LQDFIBO NKGUARD QBPOINT TBIKE VOLIS
C11KM FWATER LTPMSEQ NKINV QBRECT TEST VOMARBLE
C11PAIRS GPMB LUBENICA NKLP QBROBOT TFIELD VOSEXP
C11ROOKS GRAPH LUCKYNUM NKMOBILE QBSCHOOL TJALG VOXOR
C11SEQ GRAPH_ M3TILE NKNUMFRE QBSELECT TOURS13 VRATF
C11STR2 GSS MATCH1 NKPALIN QBSEQ TRAVEL12 VSTEPS
C11SUM HAM12 MAUGIAO NKPATH QMAX2 TREAT WEATHER
CBUYING HEAP1 MAXNUM NKPOLICE QOS TREELINE
CENTRE28 HIREHP MBUS NKPOS QTREE3 V11WATER
CHAIN2 HSPC14I MCOINS NKRACING QTREEV V8SCORE
CMP INCVN MDOLLS NKSEV QUEENNB VBF2
COIN34 INSUL MESSAGE NKSGAME RBULL VBOARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CLOCK DHCAT HSPC14H METERAIN SPBINARY
DEGREE GROUP LQDRECT PBCGANGS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.