Thinh Bui

@ducthinh_2601

Viet Nam, Ha noi

Institution: DHKHTNDHQGHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CRITICAL KNIGHTS1 MOVE12 OPTCUT QMAX2 VECTOR
ASSASSIN CRUELL2 KQUERY MOVIES ORGAN QUEENNB VMAOCE
AUCTION CTNBULLS KTREEC MRECAMAN PA06ANT REVAMP VMCOMP
BCDIV CTREE LATGACH4 MREPLBRC PALINY RIDERHP VMDEGREE
BESTSPOT DAMAGE LEM2 MTREE PBCGANGS ROADS VMFLOW
BINARY DEMSO LEM3 MTWALK PBCWATER ROBOCON VMFOUR
BINLADEN DISNEY2 LINEGAME NETACCEL PERIODNB ROTATION VMKEY
BONES DQUERY LIQ NKABD PLACE SDRIVE VMMIRROR
BONUS DTGAME LIS NKBM PNUMBER SEC VMRR
BONUS13 DTKSUB LITES NKBUS POST SPBEACON VMSALARY
C11BC2 ETF LNACS NKCOMP POST3 SPSEQ VMSINCOS
C11GENIE FINDNUM LQDXEUI NKGUARD POTATO STABLE VMSORT
C11ID FLOYD LUBENICA NKINV PTRANG STMERGE VMSUBSTR
C11SEQ FSELECT M3TILE NKJUMP PWALK STRAVEL VMTEST
C11TOUCH FWATER MATCH1 NKLEAGUE PWRFAIL SUBSTR VMUNCH
C11TRCNT GONDOR MAXARR1 NKMAXSEQ QBBISHOP SUMXOR VMYT
CBUYING GRAPH_ MAXARR2 NKMINES QBCIRARC TJALG VNCUT
CENTRE28 GROUP MAXNUM NKONEARC QBGAME TOURS13 VOSTR
CHAIN2 GSS MBEEWALK NKPOLICE QBHEAP TRAFFICN VRATF
CHEER HAF1 MCARDS NKRACING QBMSEQ TRAVEL12 VSTEPS
CMP HAM12 MCLEAN NKREZ QBMST TREAT VUKVN
COIN34 HIWAY MECUNG NKSEQ QBRECT TRIPHP VWORDPOW
COLLECT HIWAY2 MESSAGE NKSGAME QBSCHOOL TWINSNOW VWORDS
COLOREC IOIBIN MESSAGE1 NKTEAM QBSELECT UPGRANET WEATHER
COMNET IQ MINROAD NKTICK QBSEQ VBGRASS YUGI
COUNTPL JUPI MIXUP2 NOIXICH QBSTR VCOLDWAT
COWGIRL KAGAIN MJOURNEY NTTREE QBTRANS VCOWFLIX
CRATE KMIN MLASERP NUMBER QMAX VDANGER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BRIDGES INCVN LTPMSEQ MPRIME QBBUILD STONE1
CLOCK JACOBI MCLONUM ONBRIDGE QBSQUARE VN_ZR_II
DISNEY1 KQUERY2 MDIGITS PTQMSEQ QTKNAP
HUGEKNAP LABUDOVI MKFLAGS QBAGENTS SPSUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.