Dark Night

@duchungpro108

Virgin Islands, British, Ha Noi

Institution: lêlelelel

Hello con ..........

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BALGAME2 PWALK
KQUERY2 QBMAX
LCA QTREE3
NKPALIN
NKSEQ
NKSGAME
NKTICK

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KQUERY LIS
LIQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.