One Submit

@dohonghuan

United States, NY

Institution: NY

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COIN34 HSPC14J MCITYHAL NKPATH QBMST V8SCORE
ADS COLLECT ILSMATH MCONVOI NKPOLI QBPAL V8SORT
ALADDIN COLOREC INSUL MDIGITS2 NKPOLICE QBPOINT VBF1
AMSSEQ COMNET IOIBIN MDOLLS NKPOS QBRECT VBF2
ANT COND JOBSET MECUNG NKRACING QBROBOT VBGRASS
AREA COUNTCBG KAGAIN MELE3 NKREZ QBSCHOOL VCOLDWAT
AUCTION COUNTPL KANDP MESSAGE NKSGAME QBSELECT VCOWFLIX
AZNET COWGIRL KBUILD MINCUT NKTARDY QBSEQ VDANGER
BALLGMVN CRATE KDEL MINK NKTEAM QBSQUARE VECTOR
BARICAVN CREC01 KDIFF MINROAD NKTICK QBSTR VMATRIX
BCDIV CRITICAL KGSS MIXUP2 NKTRIO QMAX VMCOMP
BEADSNB CROSS12 KINV MLASERP NOIXICH QMAX2 VMDAOBIT
BESTSPOT CRUELL KMEDIAN MMASS NTHUGE QUAD VMRESTO
BFCHAL CRYPTKEY KMIN MOVE12 NTSEQ RBULL VMRR
BINARY CTNBULLS KNIGHTS1 MPRIME1 NUMBER REFORM VMSALARY
BINARY2 CTREE KPLANK MSTICK NUMCON REVAMP VMSORT
BINLADEN DHEXP KQUERY MTWALK ONE4EVER ROADS VMSQUARE
BLGEN DHFRBUS KSPREE MULONE PALINY ROBOCON VMST
BOB DHLOCK KVIP NBFA PBCGANGS ROTATION VMUNCH
BONES DHLOCO LABUDOVI NBFM PBCPOINT SAFENET2 VMYT
BONUS DHSERV LATGACH NETACCEL PBCSEQ SAILS VNCUT
BONUS13 DIGIT0 LATGACH4 NKABD PBCWATER SEQ198 VNEMPIRE
BWPOINTS DQUERY LCA NKBM PCIRCLE SHCH VODIVIDE
C11BC2 DTDOI LCS2X NKBRACKE PCYCLE SHHV VODONCAY
C11CAL DTKSUB LEM3 NKBUS PHEPNHAN SHTH VOGCDSUM
C11CAVE DTTUI1 LEM6 NKCABLE PIZZALOC SPBINARY VOHAUCAN
C11ID DTTUI2 LINEGAME NKCITY PLACE SPSEQ VOIEXAM
C11KM FBRICK LIQ NKFLOW PNUMBER STABLE VOROOM
C11PAIRS FIBVAL LIS NKGOLF POST STNODE VOSCAL
C11PINES FINDNUM LITES NKGUARD POST3 STONE1 VOSCUN
C11PRIME FIRS LNACS NKH POTATO SUBSTR VOSNET
C11SEQ FLOYD LQDDIV NKINV PTREE SUMS VOSRTRI
C11SEQ3 FMATCH LSTAR NKJUMP PVOI14_2 TEST VOSTOUR
C11STR2 FSELECT LUBENICA NKLEAGUE PWALK TFIELD VOSTR
C11SUM FWATER LUCKY13 NKLETTER PWRFAIL TJALG VOSTRIBO
C11TRCNT GONDOR LUCKYNUM NKLEXIC QBAGENTS TOURS13 VOTREE
C11WATER GRAPH_ M00PAIR NKLINEUP QBBISHOP TRAFFICN VRATF
CAR GSS MATCH1 NKLUCK QBBUILD TRAVEL12 VSTEPS
CBUYING HAF1 MAUGIAO NKMAXSEQ QBCIRARC TREAT WCALC
CENTRE28 HAM12 MAXARR1 NKMINERS QBDIVSEQ TTRIP WEATHER
CHATCHIT HBTLCA MAXCUB NKMOBILE QBGAME TWINSNOW XUCXAC
CHEER HEAP1 MBEEWALK NKNUMFRE QBHEAP TWOSUM
CHESSCBG HELPPM MBLAST NKONEARC QBHV UPGRANET
CINEMA HOUSES MCARDS NKPAIRS QBMAX V11WATER
CLOCK HSPC14I MCHAOS NKPALIN QBMSEQ V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 BLOPER HSPC14A POST2
BIGNUM FLOW1 MCLEAN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.