Đoàn Phú Đức

@doanphuduc

Viet Nam, Hue

Institution: Quoc Hoc Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COUNTCBG KCOLLECT MESSAGE1 NKNUMFRE QBHEAP TJALG
ASSIGN1 COUNTPL KGSS MINCOST NKONEARC QBHV TOURS13
AUCTION COWGIRL KINV MINCUT NKPALIN QBMAX TPMZVRK
AZNET CRATE KPLANK MINK NKPANO QBMST TRAVEL12
BAABO CREC01 KQUERY MINROAD NKPATH QBPAL TREAT
BALLGMVN CRITICAL LATGACH MIXUP2 NKPOLICE QBPIZZA TWO
BARIC CROSS12 LATGACH4 MMASS NKPOLY QBRECT UPGRANET
BARICAVN CRYPTKEY LAZYCOWS MMAXPER NKPOS QBSCHOOL V11WATER
BASEH CTNBULLS LCS2X MMOD29 NKREZ QBSELECT V8SCORE
BCDIV CTNCLN LEM3 MOVE12 NKSEQ QBSEQ VBF2
BGMINE CTNOWN LEM6 MPILOT NKSGAME QBSQUARE VBGRASS
BIGNUM CUTSEQS LEM7 MPRIME NKTEAM QBSTR VBLOCKS
BINARY2 DHEXP LINEGAME MPRIME1 NKTICK QBTICKET VBOARD
BINLADEN DIGIT0 LIQ MRECAMAN NKTOSS QMAX VCOLDWAT
BINPACK DQUERY LIS MTRIAREA NOIXICH QMAX2 VCOWFLIX
BLGEN DTDOI LITES MULONE NOTE QOS VDANGER
BONES DTGAME LNACS MYSTERY NUMBER RABGAME VKNIGHTS
BONUS DTTUI1 LQDBUS MZVRK NUMCON RBULL VMBW
BWPOINTS FBRICK LQDFIBO2 NK05ORDR OPTCUT REFORM VMPIZZA
C11BC1 FIRS LQDGONME NKABD ORGAN REGIONS VMUNCH
C11CAL FLOW1 LSFIGHT NKBM PARIGAME RIDDLE VN_ZR_I
C11CAVE FLOYD LTPMSEQ NKBRACKE PASSWORD ROADS VODIVIDE
C11CUT FWATER M00PAIR NKBUS PBCDEM ROBOCON VOIEXAM
C11ID GRAPH_ M3TILE NKCABLE PBCDIV ROTATION VOMARIO
C11KM HAM12 MAJMUN NKCITY PBCFIBO SAFENET2 VOSNUM
C11SEQ HEAP1 MATCH1 NKDIVSEQ PCIRCLE SETNJA VOVAGAME
C11SUM HELPPM MATCH2 NKFLOW PCYCLE SHCH VRATF
CAR HIWAY MAUGIAO NKGUARD PNUMBER SPBINARY VSTEPS
CATALAN HIWAY2 MAXARR1 NKINV POST STABLE WEATHER
CBUYING HSPC14H MBLAST NKJUMP PTRANG STMERGE WORDCNT
CHEAT INSUL MCITYHAL NKLETTER PWALK SUBSTR XYZ
CHESSCBG IOIBIN MCLONUM NKLINEUP QBBISHOP TBIKE
COLOREC JEWELNB MDIGITS2 NKMAXSEQ QBCAKE TCDFZ
COMNET KAGAIN MESSAGE NKMINERS QBGAME TFIELD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

EGG NTBANK TEST
MDOSTAVA RECT1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.