Master Shang

@dehin

Viet Nam

Institution: BKHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CHEAT
NKDIVSEQ
POST
POST3

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM MDIGITS2
BINARY POST2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.