Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CMOUSE NKMAXSEQ
CMP NOIXICH
FACUP POST
FLOYD POST3
LIQ QBMAX
MEO STRANGE
NKINV SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM PNUMBER
LIS QBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.