Dang Minh Tien

@dangminhtien06

Viet Nam, Ben Tre

Institution: THPT chuyen Ben Tre

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BLGEN FLOYD QBSTR
BONUS FWATER SUBSTR
CBUYING LINEGAME VMRR
CHATCHIT LIQ
COUNTCBG LTPMSEQ
DEMSO MINCUT
DHSERV NKCABLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTKSUB
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.