Hãy dùng C++ đi

@dangminhhieu78

Viet Nam, hanoi

Institution: HUS HSGS

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADBRACK CPPSET JOBSET MBEEWALK NKREZ QTREE3 VMPACKAGE
AREA CROSS12 KAGAIN MCLEAN NKSEQ RABGAME VMROPES
AUCTION CRUELL KDEL MELE2 NKSGAME RAYGUN VMSCALE
AVLBIT CTNOWN KGSS MESSAGE NKTABLE RIDDLE VMTRIP
BALLGMVN DHGARDEN KHISTORY MFISH NKTEAM ROBOCON VMUNCH
BCDIV DHSERV KINGDOM MINK NKTICK SAILS VNEMPIRE
BINARY2 DHTRIMI KINV MINROAD NKTRAFIC SIGNAL VOBOARD2
BLAND DIGIT0 KKDD MIXUP2 NOTE SMAX VOBRACK
BONES DIVSEQQ KMIN MOVE12 NTTREE SPBINARY VOCACTUS
BONUS DTKSUB KPLANK MSAFE NUCLEAR SPSE VODIVIDE
BWPOINTS EGG KSEQ1 NDCCARD NUMCON STMERGE VOEXC
C11ANT EUROBET KTREEC NETWRKNB ONBRIDGE STONE1 VOGCDSUM
C11BEAU F1 KVIP NINJUMP PALINY TCOSEG VOLAND
C11CAL FIBVAL LATGACH4 NKABD PBCDEM TEST VOLIS
C11CAVE FINDNUM LCS2X NKBAS PERNALTY TJALG VOMARIO
C11CIR FIRS LEM2 NKCABLE PIZZALOC TOURS13 VOSSEQ
C11DOLL GLOVE LEM3 NKCNT1 PKGROUP TTRAVEL VOXOR
C11PAIRS GPMB LEM4 NKDIVSEQ POST TWOREG VQUERY
C11PINES GRAPE LEM5 NKFLOW POST3 UPGRANET VSTEPS
C11SEQ GRAPH_ LEM6 NKINV PTREE V11WATER VTRI
C11SEQ2 GROUP LINEGAME NKJUMP PVOI14_3 VBGRASS WCALC
CASTLE GS LNACS NKLEAGUE PWALK VCOWFLIX WEATHER
CATGO GWCOINS LOTT NKLINEUP QBRECT VECTOR WS
CBUYING HSPC14L LQDFARM NKLP QBSELECT VMBW YPKTH
CENTRE28 INTEGER7 LQDRACE NKNUMFRE QBSEQ VMCIRCLE
CHESSCBG IQ LUBENICA NKPALIN QHROAD VMCOFFEE
COND ITREE M3TILE NKPOLI QMAX2 VMDEGREE
COWGIRL IZBORI MATCH1 NKPOLICE QMAX3VN VMGCDSUM
CP JEWELNB MAUGIAO NKPOS QOS VMMTFIVE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY GCDSUM LQDGRAPE MMOD29 OPTCUT QBTREEK SUBSTR
BRIDGES GSS LQDRECT MTELE PALIN RTF
DPER HSPC14E LSCSC NEAREST PBCDIV SKFIB
GANNHAT KQUERY MEDIAN NKBRACKE QBSCHOOL STREDUCE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.