Đại Phan Văn

@daihandsome

Viet Nam, Đồng Xoài

Institution: CIA

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT MESSAGE QBMST
BEADSNB NKCITY TJALG
FLOYD NKRACING VCOLDWAT
FWATER PBCGANGS VMUNCH
GRAPH_ PBCWATER
IOIBIN PWALK
LIQ PWRFAIL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY SUBSTR
QBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.