Cao Công Phương

@cpc_1996

Viet Nam, Hanoi

Institution: DHKHTNDHQGHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACPC10G COUNTCBG KAGAIN MEO NKTABLE QBSQUARE VBGRASS
ADS COWGIRL KBUILD MESSAGE NKTEAM QBSTR VBOARD
AMSSEQ CPPSET KGSS MESSAGE1 NKTICK QBTRANS VCOLDWAT
AREA CRATE KINV METERAIN NKTREE QBWIRE VCOWFLIX
AREATRI CRITICAL KNIGHTS1 MILITARY NOTE QMATCH VECTOR
ASSASSIN CRUELL KPLANK MINCOST NTPFECT QMAX VMBW
BAOVE CRUELL2 KQUERY MINK NTSEQ QMAX2 VMCOMP
BASEH CT KRECT MIXUP2 NTTREE QTSEQ VMCXG
BCDIV CTNBULLS KTREEC MJOURNEY NUCLEAR QUAD VMDOM2
BIC CTNEWS LABUDOVI MKFLAGS NUMBER RAYGUN VMECLIP
BIGNUM CTNOWN LASCALE MLASERP NUMCON RECT1 VMEMPIRE
BINARY CTREE LATGACH MMAXPER ORDERSET REVAMP VMFOUR
BINLADEN CWAY LATGACH2 MOVIES ORGAN RIDERHP VMKEY
BINTREE DAMAGE LATGACH4 MRECAMAN PA06ANT ROCKS VMMUMMY
BONES DEMSO LEM MSAFE PALINX SDRIVE VMROOK
BONUS DGOLD LEM1 MSE06H PALINY SEARCH VMRR
BONUS13 DIGIT LEM3 MTREE PARIGAME SEC VMSINCOS
BRIDGES DIGIT0 LEM5 MTWALK PBCDIV SHHV VMSORT
BWPOINTS DQUERY LEM6 MULONE PBCFIBO SOPENP VMSUBSTR
C11BC2 DTKSUB LIQ NETACCEL PBCGANGS SPBEACON VMTEST
C11CAL DTTUI1 LIS NKBM PBCSEQ SPSEQ VMYT
C11CAVE EQUTRI LITES NKCITY PBCWRI STABLE VNCUT
C11CIR F1 LKNIGHT NKCNT1 PLACE STMERGE VNEMPIRE
C11DK2 FBRICK LQDRECT NKCOMP PNUMBER STRANGE VOCARD
C11GENIE FIBVAL LQDXEUI NKFLOW POST STRAVEL VOSTR
C11KM FIRS LTPMSEQ NKGUARD POST3 SUBSTR VRATF
C11ROOKS FLOYD LUBENICA NKINV PRAVO SUMTREE VSTEPS
C11SEQ3 FMATCH M00PAIR NKLAND PTREE SUMXOR VTRI
C11STR2 FSELECT M3TILE NKLEXIC QBCAKE THREE VUKVN
C11TOUCH FWATER MATCH1 NKLINEUP QBGAME TJALG VWORDPOW
C11WATER GPMB MATRIX NKLP QBHEAP TNHTEST VWORDS
CENTRE28 GRAPH_ MAUGIAO NKMAXSEQ QBHV TOURS13 WAVE
CHAIN2 GROUP MAXARR1 NKMOBILE QBMAX TRAFFICN WCALC
CHATCHIT GSS MAXARR2 NKNET QBMSEQ TREAT WORDCNT
CHESSCBG HAM12 MBUS NKNUMFRE QBMST TRIANGLE XAYNHA
CINEMA HINHTHOI MCITYHAL NKPALIN QBPOINT TRILAND XMAS
CLOCK HIREHP MDIGITS NKPOLI QBRECT TWINSNOW YUGI
CMP INSUL MDIGITS2 NKRACING QBSCHOOL UPGRANET
COLOREC IOIBIN MECUNG NKREZ QBSELECT V11WATER
COMNET IQ MELE3 NKSGAME QBSEQ VBF1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AUCTION CREC01 KQUERY2 MAXNUM PBCWATER TEST VN_ZR_II
CHESS_ CRECT KTUAN NKBRACKE SHTH TRICIR
COLORECT DTDOI LSTTCD2 OPTCUT SPSUM VN_ZR_I
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.