Trần Công Hậu

@conghau111996

Viet Nam, conghau111996

Institution: thpt nguyen huu tho

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CINEMA INTEGER7 MEO NKRACING QBMST TRILAND
AMSSEQ CMP IOIBIN MINK NKREZ QBPAL TWO
ANT CNMARBLE KAGAIN MINROAD NKSEQ QBPOINT V11STR
AREATRI COLLECT KCOIN MLASERP NKSGAME QBRECT V11WATER
AUCTION COLOREC KDEL MMASS NKSP QBROBOT V8ORG
BALLGMVN COMNET KMIN MMAXPER NKSTEP QBSCHOOL V8SCORE
BASEH COND KPLANK MMMGAME NKTARDY QBSEGPAR VBF1
BCDIV COUNTCBG LANDK MMOD29 NKTICK QBSELECT VBF2
BCHESS COUNTPL LASCALE MNE07 NKTREE QBSEQ VBGRASS
BESTSPOT CREC01 LATGACH MOVE12 NKTRIO QBSQUARE VBOARD
BFCHAL CROSS12 LATGACH2 MOVIES NOIXICH QBSTR VCOLDWAT
BIGNUM CRUELL LATGACH4 MPRIME NOTE QBTICKET VCOWCAR
BILL CT LCS2X MPRIME1 NSP QHROAD VCOWFLIX
BINLADEN CTNBULLS LEM MRECAMAN NTHUGE QMAX VDANGER
BINPAL CTNEWS LEM2 MSTICK NTSEQ QMAX2 VECTOR
BIRD CTNOWN LEM3 MULONE NUCLEAR QTBIT VM3SETS
BONES CWAY LEM5 MYSTERY NUMCON QTLOVE2 VMCOMP
BONUS DANCING LGAME NBFA OPTCUT QTSEQ VMFOUR
BONUS13 DEMSO LINEGAME NBFD PAGAIN QUAD VMKEY
BPAINT DIGIT0 LIQ NBFM PAGODA RIDDLE VMLP
BRIDGES DRASHOOT LIS NEAREST PALINY ROADS VMRELATE
BWPOINTS DTDOI LITES NK05MNIM PARIGAME ROBOCON VMRR
C11BC1 DTTUI1 LKNIGHT NK2MFS PBCDEM ROTATION VMSORT
C11BC2 DTTUI2 LNACS NKABD PBCDIV SAFENET2 VMSUBSTR
C11BEAU EGG LOTT NKBAS PBCFIBO SDRIVE VMTEST
C11CAL ETF LQDFARM NKBM PBCSEQ SEARCH VMUNCH
C11CAVE FASTEXPR LQDGONME NKBUS PBCWATER SHHV VNCUT
C11CUT FIBVAL LQDRECT NKCABLE PBCWRI SNSEQ VNEMPIRE
C11ID FINDNUM LSFIGHT NKCARD PCIRCLE SOCCER VNINGAME
C11KM FIRS LTPMSEQ NKCITY PNUMBER SPSEQ VOCACTUS
C11LOCK FLOYD LUBENICA NKDIVSEQ POST STABLE VOCARD
C11PAIRS FMATCH LUCKYNUM NKFLOW POST3 STEEL VOJLEV
C11PF FOCUS LUYTHUA2 NKGIFTS POTATO STMERGE VOJUSER
C11PNUM FWATER M00PAIR NKGOLF POWER STNODE VOLIGHTS
C11ROOKS GAME3112 M3TILE NKGSHOW PRODUCT STRANGE VOLIS
C11SEQ GPT MAKHOA3 NKGUARD PTRANG SUBSTR VOSTR
C11SEQ3 GRAPE MATCH1 NKINV PWALK SUMXOR VOSTRIBO
C11STR2 GRAPH_ MATCH2 NKJUMP PWRFAIL SUPERSUM VOVAGAME
C11TRCNT HAF1 MAUGIAO NKLETTER PYRAMID2 SVADA VPARTSUM
C11WATER HAM12 MAXARR1 NKLINEUP QBBISHOP TAXID VRATF
CAR HAOI5000 MAXARR2 NKLP QBBUILD TCDFZ VSTEPS
CBUYING HAOI6000 MAXARR3 NKMAXSEQ QBCIRARC TEST VUKVN
CENTRE28 HEAP1 MAXNUM NKMINES QBCOND THREE VWORDPOW
CHAIN2 HELPPM MBEEWALK NKNUMFRE QBDIVSEQ TJALG VWORDS
CHATCHIT HIREHP MBLAST NKONEARC QBGAME TORCH WCALC
CHEAT HIWAY MCIRGAME NKPALIN QBHEAP TOTALODD WORDCNT
CHEER HIWAY2 MCITYHAL NKPARITY QBHV TOURS13 XAYNHA
CHESSCBG HUGEKNAP MDIGITS NKPATH QBMARKET TPTICKET XMAS
CHESS_ ILSMATH MDIGITS2 NKPATROL QBMAX TRAVEL12 XUCXAC
CHNTOWER INSUL MDOLLS NKPOS QBMSEQ TREELINE YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1
ILSMATH2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.