Dương Trần

@cograss

Viet Nam, Tp Đồng Xoài

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ IOIBIN NKRACING QBMST VSTEPS
ANT LIS PBCGANGS QBSCHOOL
BONUS MAXARR1 PBCWATER QMAX2
C11STR2 MESSAGE PBCWRI TJALG
FLOYD MPILOT PTRANG VCOLDWAT
FWATER NKCITY PWRFAIL VCOWFLIX
GRAPH_ NKONEARC QBMAX VMUNCH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LATGACH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.