Toàn Nguyễn

@cbl_toantt4

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: Binh Long Specialized And Gifted Highschool

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRATE IOIBIN MELE3 NKONEARC QBGAME SUMS
ADS CREC01 JEWELNB MESSAGE NKPALIN QBHEAP SUMXOR
ALADDIN CRECT KAGAIN METERAIN NKPATH QBHV TCDFZ
AMSSEQ CRITICAL KANDP MILITARY NKPOLICE QBMAX THEME
AREA CTAIN KBUILD MINCUT NKPOS QBMSEQ TJALG
AUCTION CTNBULLS KDEL MINK NKREZ QBMST TOTALODD
BARICAVN DGOLD KINV MMATRIX NKSGAME QBRECT TREAT
BCDIV DHEXP KMEDIAN MPILOT NKTABLE QBSCHOOL TWOOPERS
BEADSNB DHFRBUS KMIN MPRIME1 NKTEST QBSELECT TWOSUM
BLGEN DHLOCK KPLANK MSE07B NKTICK QBSEQ UPGRANET
BOB DHLOCO KQUERY MTREE NOIXICH QBSQUARE V11WATER
BONES DHRECT KRECT MULONE NTPFECT QBSTR V8ORG
BONUS DHTABLE KSPREE MZVRK NTSEQ QBTICKET V8SCORE
BONUS13 DHTABLE2 LATGACH NDCCARD NUMBER QHROAD VBGRASS
C11CAVE DISNEY1 LATGACH2 NEAREST NUMCON QMAX VCOWFLIX
C11DK1 DOMINO88 LATGACH4 NKA1 OPTCUT QMAX2 VDANGER
C11PNUM DTDOI LAZYCOWS NKABD PAGAIN QUAD VECTOR
C11SEQ DTGAME LCS2X NKBRACKE PBCDIV RECTP VMMTFIVE
C11SEQ3 DTTUI1 LEM3 NKBUS PBCWATER RIDDLE VMSALARY
C11STR2 DTTUI2 LINEGAME NKBUSD PCIRCLE ROADS VMSORT
C11SUM EGG LIQ NKCABLE PCYCLE ROBOCON VMSUDOKU
C11TRCNT FINDNUM LIS NKCARD PERIODNB ROTATION VMUNCH
C11WATER FLOYD LITES NKCITY PIZZALOC SAFENET2 VOJLEV
CAR FWATER LQDDIV NKEDIT PLACE SEARCH VOS2SUM
CBUYING GRAPH_ LQDGONME NKFLOW PNUMBER SEQ198 VOSTR
CENTRE28 GSS LSTAR NKGOLF POST SHHV VOTREE
CHEAT HAOI6000 LUBENICA NKGUARD POST3 SHTH VRATF
CHESSCBG HBTLCA M00PAIR NKINV POWER SMARTDOG VSTEPS
CLOCK HEADQRT MAXARR1 NKJUMP PRODUCT SOPENP WEATHER
CMP HEAP1 MBEEWALK NKLEAVES PTRANG SPBINARY ZABAVA
COIN34 HIREHP MBIPALIN NKLETTER PWALK SPSEQ
COLOREC HOUSES MCLONUM NKLEXIC QBBISHOP STABLE
COND HSPC14D MECUNG NKLINEUP QBBUILD STNODE
COUNTCBG HSPC14I MEDIAN NKMINES QBCOND STRANGE
CPPSET INSUL MELE2 NKNUMFRE QBDIVSEQ SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME CARDS LABUDOVI MDOLLS ONBRIDGE TRIANGLE
BINARY2 GOLD LNACS MTRIAREA PTQMSEQ VOJUSER
BLOPER HELPPM LUCKYNUM MTWALK QBTRANS
C11KM KQUERY2 MCARDS NKTRIO SHCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.