Vu Vinh

@brianz12

Viet Nam, Lao Cai

Institution: nothing

nothing

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS LIQ PBCGANGS QMAX
BINLADEN MAXARR1 PNUMBER QMAX2
C11BC2 MESSAGE QBMAX SUBSTR
FWATER NKCITY QBMSEQ TJALG
GRAPH_ NKINV QBMST VBGRASS
IOIBIN NKLINEUP QBSELECT
LCA NKRACING QBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GSS
LATGACH4
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.