Dao Nguyen Duong

@boukenred

Viet Nam, Hà Nội

Institution: ĐHBKHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11ANT GRAPH_ NKFLOW VO17BACH
C11PAIRS KMIX NKLINEUP VOXOR
C11SEQ LCS2X PTQMSEQ
CATALAN LIS QBMST
CENTRE28 LITES QTREE3
CTREE MINCUT SUBSTR
DQUERY MINK VMQPOFI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE FLOYD
CRECT MATCH1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.