Nguyễn Duy Bảo

@bielts_1111

Viet Nam, Hanoi

Institution: THPT Chuyên Bắc Ninh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ KMIN MMAXPER QBSEQ
BARICAVN LCS2X NKSEQ QBSTR
BONUS LINEGAME NKTICK QBTICKET
C11CAVE LIQ PARIGAME SPSEQ
C11ROOKS LIS PTQMSEQ V11WATER
CREC01 LNACS PTRANG VBOARD
HAF1 MAXARR1 QBMAX VCOWFLIX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11KM ELEVATOR QBDIVSEQ
DTDOI LATGACH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.