Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11SEQ NKSGAME
C11SUM NUMCON
DHRECT PBCDIV
MINROAD POST
NKINV POST3
NKLINEUP QBSEQ
NKPALIN VMUNCH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM PTQMSEQ SUBSTR
NEAREST QMAX XOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.