Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA LIQ NKMAXSEQ NKSTEP
BCDIV MEO NKMINERS NKTICK
CWAY MULONE NKMINES PBCSEQ
INTEGER7 NK2MFS NKRAIN VBF1
KMIN NKCABLE NKREZ VRATF
KTUAN NKDEC NKSEQ VSTEPS
LATGACH NKLINEUP NKSGAME

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COND ELEVATOR METERAIN PCIRCLE TCDFZ
EGG KDEL NK05MNIM SUMS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.