Nguyễn Thắng

@ben15021999

Viet Nam, Hồ Chí Minh

Institution: Le Hong Phong High School for the gifted

Code

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTCBG KDEL MMASS NKPATH QBGAME TJALG
ADS COUNTPL KGSS MMMGAME NKPOLICE QBHEAP TOTALODD
AMSSEQ CRATE KINV MPRIME NKPOS QBHV TOURS13
ANT CREC01 KMEDIAN MPRIME1 NKRACING QBMAX TRAFFICN
ASSIGN1 CROSS12 KMIN MRECAMAN NKSEQ QBMSEQ TTRAVEL
AUCTION CRUELL LATGACH MSE07B NKSGAME QBMST TTRIP
BALLGMVN CRYPTKEY LATGACH4 MSTICK NKSTEP QBPAL TWOSUM
BASEH CTNBULLS LCA MTWALK NKTEAM QBPOINT UPGRANET
BCDIV DHEXP LCS2X MULONE NKTICK QBRECT V8ORG
BEADSNB DHLOCO LEM1 MYSTERY NUMBER QBROBOT V8SCORE
BIGNUM DHRECT LEM3 NDCCARD NUMCON QBSCHOOL VBGRASS
BLGEN FINDNUM LEM6 NEAREST ONE4EVER QBSELECT VCOLDWAT
BONUS FLOYD LINEGAME NK05MNIM ORGAN QBSEQ VCOWFLIX
BONUS13 FSELECT LIQ NKABD PALINY QBSQUARE VDANGER
BWPOINTS FWATER LIS NKBM PBCDIV QBSTR VMLP
C11BC2 GAME3112 LITES NKBUS PBCWATER QBTICKET VMRESTO
C11CAVE GARDEN25 LNACS NKCABLE PBCWRI QMAX VMRR
C11ID GPT LUBENICA NKCITY PCIRCLE QMAX2 VMSORT
C11PNUM GRAPH_ M00PAIR NKCNT1 PHEPNHAN QTBIT VMUNCH
C11PRIME GSS M3TILE NKFLOW PNUMBER REFORM VNEMPIRE
C11SEQ HAM12 MATCH1 NKGIFTS POST ROBOCON VOSRTRI
C11SEQ3 HEAP1 MAXARR1 NKGUARD POST3 ROTATION VOSSEVEN
C11SUM HSPC14I MAXNUM NKINV PRODUCT SHHV VOSTRIBO
CAPITAL HSPC14J MDIGITS2 NKJUMP PTQMSEQ SPSEQ VOTREE
CENTRE28 HSPC14L MDOLLS NKLEAGUE PTRANG STABLE VRATF
CHEER INSUL MESSAGE NKLETTER PWALK STMERGE VSTEPS
CLOCK IOIBIN MINCOST NKLINEUP PWRFAIL STONE1 WCALC
CMP JOBSET MINCUT NKLUCK QBBISHOP SUBSTR XMAS
COLOREC KAGAIN MINK NKNUMFRE QBBUILD SUMXOR YUGI
COPRIMES KBUILD MINROAD NKPALIN QBDIVSEQ TEST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA DHCAT MCOINS NKTABLE PRAVO VECTOR YPKTH
C11KM LQDGONME MDIGITS PAGAIN ROADS WORDCNT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.