@bao10tinx

France

Institution: Olympique Marseille ac Clairefontaine

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONES
FLOYD
NKPALIN
NKTICK
QBMAX
QBSTR
VDANGER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTDOI SUBSTR
PNUMBER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.