Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

GRAPH_ PYTHAEQ
MATCH1 QBBISHOP
MESSAGE QBMST
MULONE STNODE
NKMAXSEQ TJALG
NKSGAME
PAGODA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FLOW1 MINK
FMATCH TRIANGLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.