Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COIN34 LCS2X MTWALK NKSEQ QBPAL VBF1
AMSSEQ COMNET LINEGAME MYSTERY NKSGAME QBRECT VBF2
ANT COUNTCBG LIQ NBFA NKSP QBSCHOOL VBGRASS
AUCTION COUNTPL LIS NBFD NKTARDY QBSEQ VBOARD
AVLBIT CROSS12 LITES NBFM NKTICK QBSQUARE VCOWFLIX
BALLGMVN CRUELL LNACS NDCCARD NTSEQ QBSTR VECTOR
BASEH CTNBULLS LQDRECT NEAREST NUMBERS QHROAD VM3SETS
BESTSPOT CTNEWS LTPMSEQ NK05MNIM NUMCON QMAX VMCOMP
BILL DTDOI LUCKYNUM NK2MFS PAGAIN QMAX2 VMECLIP
BONES DTTUI1 LUYTHUA2 NKABD PBCFIBO QTCAL VMFOUR
BONUS ELEVATOR M3TILE NKBAS PBCGANGS QTLOVE2 VMKEY
BWPOINTS FASTEXPR MAKHOA3 NKBUS PBCWRI QUAD VMRR
C11CAL FIBVAL MATCH1 NKCABLE PIZZALOC ROTATION VMSINCOS
C11ID FINDNUM MATCH2 NKCITY PNUMBER SEQ198 VMSQUARE
C11LOCK FIRS MAXARR1 NKDIVSEQ POST SPSEQ VMSUBSTR
C11PNUM FLOYD MBLAST NKFLOW POST3 STABLE VMTEST
C11SEQ3 GRAPE MEO NKGSHOW POTATO SUMXOR VMUNCH
C11STR2 HAF1 MESSAGE NKLETTER PTQMSEQ SUPERSUM VMYT
C11TRCNT HEAP1 MINK NKLINEUP PYTHAEQ SVADA VNCUT
CAR ILSMATH MINROAD NKLP QBBISHOP TOTALODD VOJLEV
CBUYING ILSMATH2 MMAXPER NKMAXSEQ QBDIVSEQ TOURS13 VOJUSER
CHATCHIT INSUL MMMGAME NKNUMFRE QBHEAP TRAVEL12 VOS2SUM
CHEAT IOIBIN MOVE12 NKPALIN QBHV TRILAND VOSTRIBO
CHESSCBG KAGAIN MPILOT NKPARITY QBMARKET TWO VPARTSUM
CHESS_ KDEL MPRIME NKPATROL QBMAX TWOSUM VSTEPS
CLOCK KPLANK MRECAMAN NKPOS QBMSEQ V11STR WORDCNT
CMP LATGACH MSTICK NKREZ QBMST V8SCORE XMAS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 PALDR ROADS
GSS QBCAKE TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.