Nguyen Thong

@anhthong381996

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: UIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHUOIHAT INKPRINT MESSAGE NKREZ QBPOINT TREAT
ADS CINEMA INSUL METERAIN NKSEQ QBRECT TREENUM
AMSSEQ CNMARBLE IOIBIN MINCOST NKSEV QBROBOT TREEPATH
ANT COIN34 ITREE MINCUT NKSGAME QBSCHOOL TRILAND
ASSIGN1 COLLECT KANDP MINROAD NKSP QBSELECT TTRIP
AUCTION COLOREC KBUILD MIXUP2 NKSTEP QBSEQ TWO
BALLGAME COMPUTER KDIFF MMASS NKTABLE QBSTR TWOSAT
BALLGMVN COND KINV MMAXPER NKTARDY QBTICKET UPGRANET
BARICAVN COUNTCBG KMIN MPILOT NKTEAM QHROAD V11WATER
BCDIV COUNTPL KPLANK MPRIME NKTICK QMAX V8MAYORS
BEADSNB COWGIRL KQUERY2 MREPLBRC NKTOSS QMAX2 V8ORG
BESTSPOT CRATE KWAY MSE07B NKTREE QTLOVE2 V8SCORE
BINARY CRITICAL LATGACH MSE08G NKTRIO QTREE3 V8SORT
BINARY2 CRUELL2 LATGACH4 MSTICK NOIXICH QTREEX VBGRASS
BINLADEN CTNBULLS LCA MTHCN NTPFECT QTSEQ VBOARD
BLGEN CTNEWS LEM1 MTREE NTSEQ REVAMP VCOLDWAT
BONES CTNOWN LEM3 MTWALK NTTREE ROADS VCOWFLIX
BONUS CTREE LEM5 MYSTERY NUMBER ROBOCON VDANGER
BRACKET CWAY LEM6 MZVRK NUMCON ROPER VECTOR
BWPOINTS DAMAGE LINEGAME NETACCEL OPTCUT SAFENET2 VMCOMP
C11BC1 DEGREE LIQ NK05ORDR PALDR SBOOST VMRR
C11BC2 DHFRBUS LIS NK2MFS PALINY SEARCH VMST
C11BEAU DHRECT LITES NKBAS PBCDEM SEC VMUNCH
C11CAL DIGIT0 LKNIGHT NKBM PBCFIBO SETNJA VNEMPIRE
C11CAVE DTDOI LNACS NKBRACKE PBCGANGS SHCH VN_ZR_I
C11CUT DTTUI1 LQDDIV NKCABLE PBCPOINT SHHV VOCACTUS
C11GENIE DTTUI2 LQDGONME NKCITY PBCWATER SHTH VOCARD
C11ID ELEVATOR LSFIGHT NKDEC PBCWRI SPACESET VOSCUN
C11PAIRS FBRICK LSPITO NKDIVSEQ PCYCLE SPBINARY VOSNET
C11PINES FINDNUM LUBENICA NKEDIT PTRANG SPFIBO VOSRTRI
C11PNUM FIRS M00PAIR NKFLOW PTREE SPSEQ VOSSEVEN
C11ROOKS FLOYD M3TILE NKGUARD PWALK STABLE VOSTR
C11SEQ3 FWATER MARBLE NKINV PWRFAIL STMERGE VOTREE
C11STR2 GONDOR MATCH2 NKJUMP QBBISHOP STNODE VRATF
C11SUM GPMB MAUGIAO NKLETTER QBBUILD STONE1 VSTEPS
C11TRCNT GRAPH_ MAXARR1 NKLINEUP QBCAKE SUBSTR WEATHER
C11WATER GSS MAXCUB NKMAXSEQ QBCOND SUMS XUCXAC
CARDSHUF HAF1 MBEEWALK NKMOBILE QBDIVSEQ TCDFZ YPKTH
CATALAN HAM12 MBIPALIN NKNL QBGAME THEME YUGI
CBUYING HAOI6000 MBLAST NKNUMFRE QBHEAP TJALG
CENTRE28 HEAP1 MBUS NKPALIN QBHV TNHWIFI
CHAIN2 HELPPM MCARDS NKPATH QBMAX TORCH
CHEER HINHTHOI MCONVOI NKPOLY QBMSEQ TPMOVE
CHESSCBG HIREHP MDOLLS NKPOS QBMST TPMZVRK
CHNREST HOUSES MELE2 NKRACING QBPAL TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MCLONUM NKNL2 STRHFI
MEDIAN QBAGENTS VN_ZR_II
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.