Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tham quan vườn bách thú Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
14 29 28 0 1 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-06-21 04:37:28 RR 100 0.42 54M

CPP

2 2010-07-22 17:18:22 Khúc Anh Tuấn 100 5.41 34M

CPP

3 2013-03-27 19:03:33 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 1.49 9.4M

C++

4.3.2

4 2013-03-28 05:08:28 con_nha_ngheo 100 0.82 143M

PAS-FPC

5 2013-03-28 07:47:15 hiepsieunhan 100 0.72 229M

PAS-FPC

6 2014-12-16 18:48:32 Nhung anh sao dem 100 0.39 85M

C++

4.3.2

7 2010-06-22 12:22:19 Trần Hải Đăng 90 3.08 12M

C++

4.3.2

8 2010-06-28 11:52:07 Tran Dang Tuan Anh 70 1.15 63M

PAS-FPC

9 2014-12-15 04:21:22 Nguyen Tien Trung Kien 60 0.29 212M

C++

4.3.2

10 2013-03-27 18:36:59 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 50 0.67 11M

CPP

11 2010-06-27 14:57:24 Hy Trường Sơn 40 0.07 2.9M

C++

4.3.2

12 2010-06-21 11:57:24 Xin_tha_cho_ban_Vuong 20 0.00 480k

PAS-FPC

13 2011-05-06 06:43:11 ‮ ‮ 0 0.00 0k

PAS-FPC

14 2016-09-09 10:06:49 ExDi 0 0.00 0k

CPP

15 2016-12-09 08:59:21 habelle 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.