Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI09 Ðường lên Bái Ðính Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
391 1613 1528 0 85 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-02-26 17:09:13 ConanKudo 100 0.28 9.0M

PAS-FPC

2 2009-02-26 18:11:50 Khúc Anh Tuấn 100 0.12 5.2M

CPP

3 2009-02-26 18:40:01 Khanh Quynh 100 0.18 13M

CPP

4 2009-02-26 20:17:17 Nguyen Duy Khuong 100 0.32 2.8M

CPP

5 2009-03-14 10:07:03 Lê Đôn Khuê 100 0.49 2.7M

CPP

6 2009-03-24 07:02:21 Silver arrow 100 0.24 5.8M

PAS-FPC

7 2009-03-30 18:50:43 PCM 100 0.37 1.3M

PAS-FPC

8 2009-05-16 15:33:15 chii68 100 0.24 9.0M

PAS-FPC

9 2009-07-15 16:08:25 Tran Dang Tuan Anh 100 0.23 9.0M

PAS-FPC

10 2009-10-18 16:56:57 Phạm Thanh Tùng 100 0.31 10M

PAS-FPC

11 2010-02-13 06:30:37 Nguyễn Thanh Hoàng 100 0.37 784k

PAS-FPC

12 2010-03-06 06:07:18 Haru Haru 100 0.46 336k

PAS-FPC

13 2010-08-11 12:47:12 RR 100 0.20 5.3M

CPP

14 2010-09-01 16:08:48 Nguyễn Trung Lợi 100 0.46 8.0M

PAS-FPC

15 2010-10-17 18:30:03 Dark_Rose 100 0.43 4.8M

PAS-FPC

16 2010-12-27 05:10:24 Hoang Trung 100 0.14 6.7M

CPP

17 2010-12-27 15:56:34 Nguyễn Đức Anh 100 1.00 31M

PAS-FPC

18 2011-02-26 08:32:18 Sandy 100 0.47 8.0M

PAS-FPC

19 2011-03-18 18:33:12 Tue Le 100 0.24 5.8M

PAS-FPC

20 2011-07-11 20:55:53 ɐoɥuɐʌ 100 0.21 3.2M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.