Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mạng máy tính Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
986 4132 3777 0 235 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-09-09 16:33:31 dhkhtn 100 0.00 6.7M

C++

4.3.2

2 2010-10-12 15:17:51 khoai 100 0.00 18M

C++

4.3.2

3 2010-10-15 15:16:44 Team PSA 102N6 100 0.00 18M

C++

4.3.2

4 2011-04-15 08:36:37 đẹp trai bẩm sinh 100 0.00 6.7M

C++

4.3.2

5 2011-05-07 10:43:55 Lâm Phan Việt 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

6 2011-05-26 06:11:58 Lương Văn Đô 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

7 2011-09-23 07:09:00 focus3290 100 0.00 2.9M

C++

4.3.2

8 2011-12-26 16:11:27 Chuột 100 0.00 64M

C++

4.3.2

9 2012-01-17 07:48:20 TMTB 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

10 2012-03-11 09:09:15 BK RED 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

11 2012-05-20 13:45:11 Lê Nguyên Hạnh 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12 2012-07-10 12:20:39 KAKALOT 100 0.00 13M

C++

4.3.2

13 2012-07-10 12:26:29 borntodoit 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

14 2012-07-10 12:35:03 vuongtlt13 100 0.00 4.2M

C++

4.3.2

15 2012-08-16 02:20:34 Nestlee 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

16 2012-09-22 11:41:32 OLPCTU 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

17 2012-09-27 15:32:41 Huỳnh Nhật Minh 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

18 2012-10-01 14:13:33 Luong Duc Duy 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

19 2012-12-07 03:24:39 TLMN 100 0.00 3.1M

C++

4.3.2

20 2013-03-11 11:21:31 BIGBANG 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.