Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nhà thông thái Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
33 140 132 0 8 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-11-11 17:01:39 Alex 100 0.00 2.9M

C++

4.3.2

2 2012-11-11 19:11:30 Nguyên 100 9.09 3.2M

C++

4.3.2

3 2012-11-11 21:08:17 Think like Nguyễn Mai Lan 100 8.74 3.2M

C++

4.3.2

4 2012-11-12 10:09:51 1212 100 7.89 1.2M

PAS-FPC

5 2012-11-12 14:26:37 VDQD 100 6.97 2.9M

C++

4.3.2

6 2012-11-12 14:28:55 Hacker7 100 10.48 3.2M

C++

4.3.2

7 2012-11-13 14:24:01 Discite4ever 100 9.80 964k

PAS-FPC

8 2012-11-13 16:49:50 con_nha_ngheo 100 9.51 1.0M

PAS-FPC

9 2012-11-15 16:19:14 Gà công nghiệp 100 9.85 11M

C++

4.3.2

10 2012-11-20 16:26:11 Đỗ Việt Anh 100 6.11 12M

CPP

11 2012-11-21 08:48:36 TLMN 100 6.79 3.2M

C++

4.3.2

12 2012-11-21 10:58:39 Đỗ Việt Anh 100 5.31 14M

C++

4.3.2

13 2012-11-22 05:17:49 Little by Little 100 8.02 684k

PAS-FPC

14 2012-11-27 13:58:40 =.= 100 7.46 1.4M

PAS-FPC

15 2012-11-28 04:08:35 hiepsieunhan 100 8.91 948k

PAS-FPC

16 2012-12-16 04:38:15 Joker Primes 100 6.00 944k

PAS-FPC

17 2013-01-06 04:35:38 Rain 100 9.59 1.4M

PAS-FPC

18 2013-08-29 10:12:51 Cao Viên Viên 100 6.86 3.7M

C++

4.3.2

19 2013-08-30 19:13:49 slenderman 100 7.63 111M

PAS-FPC

20 2013-11-15 04:17:36 yohshama 100 7.48 964k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.