Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cuộc ðấu cân não Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
164 533 490 0 43 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-07-17 07:24:24 Race with time 100 0.16 556k

PAS-FPC

2 2008-07-17 08:35:40 ConanKudo 100 0.16 560k

PAS-FPC

3 2008-07-18 12:25:55 Nguyễn Mai Lan 100 2.47 4.0M

PYTHON

4 2008-08-09 06:56:37 Đăng Nguyên 100 0.16 544k

PAS-FPC

5 2008-08-09 07:32:43 Quang Nhật 100 0.18 556k

PAS-FPC

6 2009-01-03 05:05:07 Lê Thị Thúy 100 0.16 232k

PAS-FPC

7 2009-01-09 15:26:48 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 1.62 2.5M

CPP

8 2009-11-04 16:31:08 Saturn 100 0.16 204k

PAS-FPC

9 2010-03-27 18:43:03 Nguyên 100 0.16 204k

PAS-FPC

10 2010-04-02 17:27:46 Ma Chao 100 0.16 204k

PAS-FPC

11 2010-06-01 12:48:36 RR 100 0.07 2.5M

CPP

12 2010-06-11 11:14:16 Voyage 100 0.19 2.6M

C++

4.3.2

13 2011-01-04 12:13:25 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.18 3.2M

CPP

14 2011-06-11 11:14:51 Gà thả vườn 100 0.33 2.6M

C++

4.3.2

15 2011-07-05 20:07:30 Thanh Nguyen 100 0.18 408k

PAS-FPC

16 2011-07-06 05:42:10 MinhThao 100 0.33 408k

PAS-FPC

17 2011-07-06 16:27:39 PSA.X.A.N.A 100 0.16 260k

PAS-FPC

18 2011-07-07 05:40:15 trandatbav 100 0.33 260k

PAS-FPC

19 2011-07-07 06:33:56 Đỗ Việt Anh 100 0.16 260k

PAS-FPC

20 2011-07-08 15:25:35 ‮ ‮ 100 0.16 408k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.