Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Help Conan ! (version 3) Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
255 872 816 0 54 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-04-01 12:35:53 Bare & Simple 100 0.05 16M

PAS-FPC

2 2008-04-01 13:24:40 ConanKudo 100 0.05 16M

PAS-FPC

3 2008-04-01 13:53:33 Nguyen Dang Quang 100 0.05 16M

PAS-FPC

4 2008-04-01 15:55:42 VOJ problem setters 100 0.11 18M

CPP

5 2008-04-17 12:21:49 nt_d2 100 0.72 39M

PAS-FPC

6 2008-04-19 14:40:11 Thủy Tiên 100 0.65 153M

PAS-FPC

7 2008-08-08 12:23:44 Nguyễn Mai Lan 100 0.01 4.4M

PAS-FPC

8 2008-10-15 17:05:36 HaiZ 100 0.37 8.2M

PAS-FPC

9 2008-11-06 02:23:42 Lê Đôn Khuê 100 0.11 2.7M

CPP

10 2009-01-08 13:30:17 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 0.05 16M

PAS-FPC

11 2009-01-13 16:47:44 Nguyễn Quang Anh 100 0.30 16M

PAS-FPC

12 2009-01-24 07:25:03 RR 100 0.34 153M

PAS-FPC

13 2009-06-23 15:14:49 Trần Đức Duy 100 0.01 548k

PAS-FPC

14 2009-09-16 17:58:05 Shiny Shiny Gold 100 0.37 7.8M

PAS-FPC

15 2009-10-02 17:13:44 Try FU 100 0.22 16M

PAS-FPC

16 2009-10-16 21:01:31 the_immortal 100 0.00 204k

PAS-FPC

17 2009-10-21 06:08:21 100 0.22 15M

PAS-FPC

18 2010-01-11 11:23:43 Voyage 100 0.01 208k

PAS-FPC

19 2010-02-17 17:51:34 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.11 18M

CPP

20 2010-02-24 17:10:12 Nobita1604 100 0.33 23M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.