Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Đến trường Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
170 777 719 0 53 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-01-23 16:04:14 Nguyen Dang Quang 100 0.20 3.9M

PAS-FPC

2 2008-01-23 16:51:29 ConanKudo 100 0.28 6.0M

PAS-FPC

3 2008-01-23 17:22:02 Bare & Simple 100 0.19 1.8M

PAS-FPC

4 2008-01-23 17:28:10 Thủy Tiên 100 0.22 3.6M

PAS-FPC

5 2008-01-24 13:49:14 Kaiel 100 0.19 2.1M

PAS-FPC

6 2008-01-24 17:58:36 ||| 100 0.39 10M

PAS-FPC

7 2008-01-26 18:36:02 Tô Quang Phúc 100 0.19 2.1M

PAS-FPC

8 2008-03-24 05:25:20 Silent Control 100 0.17 5.7M

CPP

9 2008-03-25 11:29:11 Available 100 0.22 4.5M

PAS-FPC

10 2008-05-30 16:41:03 Lý Xuân Sang 100 0.19 2.1M

PAS-FPC

11 2008-06-18 10:42:02 khanhptnk 100 0.23 5.9M

PAS-FPC

12 2009-01-22 05:23:48 Phong 100 0.22 3.6M

PAS-FPC

13 2009-01-31 03:38:57 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 0.19 2.1M

PAS-FPC

14 2009-06-18 16:36:22 Trần Bảo Lộc 100 0.19 2.1M

PAS-FPC

15 2009-08-25 13:21:02 Saturn 100 0.21 2.1M

PAS-FPC

16 2009-10-20 19:16:52 Ma Chao 100 0.18 4.9M

CPP

17 2009-12-13 15:09:47 The Trung Nguyen 100 0.19 4.8M

PAS-FPC

18 2010-03-03 13:20:09 Phạm Thanh Tùng 100 0.42 5.0M

PAS-FPC

19 2010-05-21 13:57:11 Trần Hải Đăng 100 0.21 5.7M

C++

4.3.2

20 2010-06-11 15:44:20 RR 100 0.18 5.5M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.