Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Pha chế Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
114 810 754 0 55 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-07-10 20:04:28 Nguyên 100 3.46 3.6M

C++

4.3.2

2 2011-07-10 21:02:25 RR 100 3.38 13M

C++

4.3.2

3 2011-07-11 07:08:44 Nguyễn Xuân Khánh 100 2.85 10M

CPP

4 2011-07-11 19:04:24 đẹp trai bẩm sinh 100 2.19 3.4M

C++

4.3.2

5 2011-07-12 10:39:27 Hacker7 100 4.00 2.2M

PAS-FPC

6 2011-07-29 19:40:54 Lương Văn Đô 100 2.27 3.4M

C++

4.3.2

7 2011-08-01 12:38:10 Lâm Phan Việt 100 1.78 3.4M

CPP

8 2011-08-15 16:50:27 VDQD 100 2.07 3.4M

C++

4.3.2

9 2011-08-18 12:50:49 Think like Nguyễn Mai Lan 100 3.52 3.4M

CPP

10 2011-10-23 11:28:56 Sandy 100 3.82 4.2M

C++

4.3.2

11 2011-10-25 19:06:40 Trần Hải Đăng 100 3.82 4.2M

C++

4.3.2

12 2011-10-30 18:48:13 qwerty 100 3.44 4.1M

C++

4.3.2

13 2011-12-22 08:09:56 Khang Kháu Khỉnh 100 2.96 3.3M

PAS-FPC

14 2011-12-30 04:06:37 LoneWolf 100 2.58 3.4M

PAS-FPC

15 2012-07-31 18:16:51 slenderman 100 2.52 1.8M

PAS-FPC

16 2012-08-07 12:05:13 Đang tập code 100 2.51 1.9M

PAS-FPC

17 2012-08-17 05:23:40 borntodoit 100 2.67 5.7M

C++

4.3.2

18 2012-08-17 07:27:56 Hi im Gosu 100 2.25 4.9M

C++

4.3.2

19 2012-09-15 15:30:14 International master 100 5.04 3.3M

PAS-FPC

20 2012-09-15 17:59:16 ͼ_ͽ 100 4.75 2.5M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.