Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Học sử Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
165 753 735 0 16 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-08-23 11:58:15 Nguyễn Xuân Khánh 100 5.87 14M

PAS-FPC

2 2011-08-23 15:33:18 Alex 100 5.02 9.4M

PAS-FPC

3 2011-08-23 16:04:28 Robot Trái Cây 100 9.58 25M

CPP

4 2011-08-23 16:25:56 Đỗ Việt Anh 100 4.78 10M

PAS-FPC

5 2011-08-24 06:00:45 Hy Trường Sơn 100 6.76 22M

C++

4.3.2

6 2011-08-26 16:56:12 DuyBao 100 5.12 11M

PAS-FPC

7 2011-08-26 19:23:18 TuT ^^ 100 5.95 8.3M

PAS-FPC

8 2011-08-31 16:51:32 Thỏ con làm bánh 100 6.95 12M

CPP

9 2011-09-02 11:38:56 Hacker7 100 5.05 9.5M

PAS-FPC

10 2011-09-02 17:13:09 kunn 100 6.36 12M

CPP

11 2011-09-20 20:02:04 난 널 사랑해 100 5.40 12M

PAS-FPC

12 2011-09-21 17:18:54 Nguyên 100 7.89 12M

C++

4.3.2

13 2011-09-21 17:50:31 Thanh Nguyen 100 4.74 11M

PAS-FPC

14 2011-09-21 18:32:33 TLMN 100 4.78 11M

PAS-FPC

15 2011-09-22 07:06:31 xx4m 100 5.31 8.7M

PAS-FPC

16 2011-09-25 07:34:39 डुओंग 100 5.68 16M

PAS-FPC

17 2011-10-08 15:49:17 VDQD 100 8.63 13M

C++

4.3.2

18 2011-10-09 14:59:19 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 8.80 14M

CPP

19 2011-10-19 03:13:13 Vu Duy 100 6.17 17M

PAS-FPC

20 2011-10-27 06:56:14 =.= 100 4.48 7.9M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.