@haiduongnb94

Viet Nam

Institution: THPT Chuyen Luong Van Tuy

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CPRIME HELPPM LSPITO NKBAS PCIRCLE SUPERSUM
ALADDIN CRATE HUGEKNAP LSTTCD2 NKCARD PIZZALOC TABLIC
ANT CREC01 ILSMATH LTPMSEQ NKCITY POST TANDV
BARICAVN CRITICAL INCVN LUBENICA NKDEC POST3 TAPN
BCDIV CRUELL INKPRINT LUCKYNUM NKDISNEY POTATO TAXID
BESTSPOT CRUELL2 INSUL M00PAIR NKGOLF PRAVO THREE
BIC CT ITREE MACHINE NKH PTQMSEQ TJALG
BIGNUM CTAIN JEDNAKOS MAJSTOR NKINV PTRANG TOPALIN
BINARY2 CTF KBSUDOKU MAKHOA3 NKJUMP PTREE TOTALODD
BINLADEN CTNBULLS KBUILD MAXNUM NKLINEUP PWRFAIL TPINCD
BONES CTNEWS KCOIN MBEEWALK NKMAXSEQ PYTHAEQ TPTICKET
BONUS CTNOWN KCOLLECT MBUS NKMINES QBAGENTS TRAFFICN
BPAINT CTREE KDEL MCARDS NKNET QBBUILD TREAT
BRACKET CUTRECT KDIFF MCHAOS NKPALIN QBGAME TREECST
BRIDGES CVJETICI KGSS MCITYHAL NKPOLY QBHV TREENUM
BRTREE DAMAGE KHISTORY MCLEAN NKRACING QBINT TREEPATH
BWGAME DANCING KINV MCLONUM NKRAIN QBMST TRIBE
BWPOINTS DEGREE KMEDIAN MCOINS NKREZ QBPAL TRIOMINO
C11BC1 DEMSO KMIN MDIGITS2 NKSEV QBPOINT TWINSNOW
C11BC2 DIGIT0 KNIGHTS1 MEDIAN NKSP QBRECT TWO
C11BN DISNEY1 KPASS MELE2 NKTARDY QBROBOT UPGRANET
C11CAL DISNEY2 KPLANK MELE3 NKTEAM QBSCHOOL V11COMET
C11DK2 DSUMMITS KQUERY MEO NKTICK QBSELECT V11HH
C11GAME1 DTDOI KSPREE MESSAGE NKTOSS QBTICKET V11PLAN
C11GAME2 DTGAME KTREEC METERAIN NKTRIO QBTRANS V11STR
C11HUM DTOGRADA LABUDOVI MGAME1 NOTE QMAX V11TOUR
C11SEQ DTTUI1 LASCALE MILITARY NSP QMAX2 V11WATER
C11SEQ2 DTTUI2 LATGACH MIXUP2 NTFRAME QUAD V8MAYORS
C11WATER EGG LATGACH4 MJOURNEY NTHUGE REC04 V8ORG
CAR ELEVATOR LAZYCOWS MKFLAGS NTPACK REVAMP V8SORT
CATALAN EQSTR LEDOTAN MLASERP NTPFECT RIDDLE VBF2
CBUYING ETF LEM2 MMATRIX NTSEQ ROADS VCOWFLIX
CENTRE28 FASTEXPR LEM3 MMAXPER NTSHEEP ROCKS VDANGER
CFLAG FBRICK LEM4 MMMGAME NTTREE SAFENET2 VECTOR
CFLAG2 FENCE LEM6 MNE07 NUMBER SEC VNCUT
CHAIN2 FINDNUM LINEGAME MOVIES NUMCON SETNJA VNEMPIRE
CHEER FIRS LIQ MREPLBRC OPTCUT SHCH VN_ZR_I
CHESSCBG FOCUS LIS MSE06H ORDERSET SHHV VOJLEV
CHESS_ FP LITES MTREE OWN2 SHTH VOJUSER
CHNREST FSELECT LKNIGHT MTWALK PA06ANT SNSEQ VTRI
CHNTOWER GARDEN25 LNACS MVECTOR PAGAIN SPACESET VTRI2
CINEMA GOLD LOTT MZVRK PALDR SPBINARY VUKVN
CLEAR GONDOR LQDCANDY NBFA PALINY SPSEQ VWORDPOW
CLOCK GPMB LQDFARM NBFD PARIGAME SPSUM WEATHER
CMP GPT LQDFIBO NBFM PBCDEM SQUARES XAYNHA
COLLECT GRAPH_ LQDGONME NCOB PBCDIV STABLE XMAS
COLOREC GSS LQDHAUNT NETACCEL PBCFIBO STRANGE XUCXAC
CON HAF1 LQDRECT NK05DSRT PBCGANGS SUBSTR YUGI
COWGIRL HAOI5000 LQDXEUI NK05MNIM PBCISPIS SUMS
CP HEAP1 LSFIGHT NK2MFS PBCWATER SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY C11KM COIN34 MCONSTR
C11DK1 CHEAT FIRE STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.