Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cách nhiệt Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1950 5279 4907 0 372 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-07-19 02:21:53 Trần Hải Đăng 100 0.32 3.4M

C++

4.3.2

2 2010-07-19 03:57:26 _ 100 0.28 600k

PAS-FPC

3 2010-07-19 04:08:24 Cẩm Nhung 100 0.27 600k

PAS-FPC

4 2010-07-19 05:22:26 . 100 0.26 596k

PAS-FPC

5 2010-07-19 05:42:56 Khúc Anh Tuấn 100 0.27 596k

PAS-FPC

6 2010-07-19 05:45:33 Khúc Anh Tuấn 100 0.30 3.0M

C++

4.3.2

7 2010-07-19 05:49:38 Khúc Anh Tuấn 100 4.34 178M

JAVA

8 2010-07-19 05:53:14 Khúc Anh Tuấn 100 2.63 12M

CSHARP

9 2010-07-19 06:13:37 mario mario 100 0.29 404k

PAS-FPC

10 2010-07-19 06:17:19 kunn 100 0.27 596k

PAS-FPC

11 2010-07-19 06:37:41 ba chấm 100 0.27 596k

PAS-FPC

12 2010-07-19 06:55:04 Khúc Anh Tuấn 100 0.55 2.1M

D

13 2010-07-19 07:03:19 Miko 100 0.16 636k

PAS-FPC

14 2010-07-19 07:09:17 xx4m 100 0.28 596k

PAS-FPC

15 2010-07-19 08:10:39 DUNG MOT PHAN 100 0.31 2.9M

CPP

16 2010-07-19 08:21:51 TuT ^^ 100 0.31 596k

PAS-FPC

17 2010-07-19 09:10:23 Lê Đỗ Tân 100 0.29 400k

PAS-FPC

18 2010-07-19 09:16:05 RR 100 0.31 2.9M

CPP

19 2010-07-19 09:25:15 ngừng code 100 0.30 596k

PAS-FPC

20 2010-07-19 10:24:27 100 0.35 596k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.