Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 16 98.46
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 30 97.01
24745    Cắt đồ thị VMCUT 20 96.67
6806    Tô màu BPAINT 46 96.00
20776    Phát Quà VMPHQUA 8 95.00
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 24 94.19
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
20777    Sudoku VMSUDOKU 99 92.57
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 265 92.07
6886    Bắt chuột CMOUSE 19 90.20
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 23 90.18
20781    Crossword VMCROSS 5 85.71
4665    Nuga làm ruộng FARMING 28 84.21
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 466 66.71
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2890 61.47
6748    Tổng XOR SUMXOR 1268 60.71
6746    So sánh CMP 2647 57.08
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 306 42.79
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 272 31.12
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 929 22.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.