Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 15 98.44
24745    Cắt đồ thị VMCUT 18 98.25
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 30 97.01
6806    Tô màu BPAINT 45 96.46
20776    Phát Quà VMPHQUA 7 94.74
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 24 94.19
4665    Nuga làm ruộng FARMING 22 93.79
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 205 93.47
20777    Sudoku VMSUDOKU 85 93.37
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
20781    Crossword VMCROSS 4 83.33
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 461 66.92
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2541 61.49
6748    Tổng XOR SUMXOR 1173 60.74
6746    So sánh CMP 2434 57.56
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 303 43.23
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 261 41.08
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 905 22.64
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.