Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2500 61.45
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 460 66.94
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
24745    Cắt đồ thị VMCUT 18 98.25
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 901 22.61
20781    Crossword VMCROSS 4 83.33
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 24 94.19
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
4665    Nuga làm ruộng FARMING 21 96.77
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 14 100.00
20776    Phát Quà VMPHQUA 7 94.74
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 203 93.66
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 30 97.01
6746    So sánh CMP 2391 57.49
20777    Sudoku VMSUDOKU 85 93.37
6748    Tổng XOR SUMXOR 1156 60.82
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 260 41.10
6806    Tô màu BPAINT 45 96.46
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 301 43.34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.