Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

XUCXAC - Xúc xắc

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/xucxac


Một mặt bàn nằm ngang được chia làm lưới ô vuông, trong mỗi ô có ghi một số tự nhiên.

Cho 1 con xúc xắc nằm vừa vặn trên một ô của lưới. Mỗi mặt của xúc xắc là một số từ 1 đến 6. Ban đầu, mặt trước là số 1, mặt trên là số 2 và mặt bên phải là số 3, các mặt đối diện có tổng số là 7. Mỗi lần, con xúc xắc có thể lăn về phía trái, phải, trước, sau. Mỗi lần tiếp xúc với mặt bàn, ta mất một chi phí bằng số ghi trên ô mà xúc xắc đang nằm trên nhân với số trên mặt của xúc xắc đang tiếp xúc với mặt bàn.

Hãy tìm cách lăn từ một ô đến một ô khác trên mặt bàn để đạt chi phí nhỏ nhất.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi 2 số M, N lần lượt là số dòng và số cột của lưới ô trên mặt bàn.
  • M dòng sau, mỗi dòng ghi N số nguyên không quá 100 là số ghi trên các ô lưới của mặt bàn. Các dòng được liệt kê theo thứ tự từ xa đến gần, các số trên mỗi dòng liệt kê từ trái sang phải.
  • Dòng cuối ghi 2 cặp số lần lượt là tọa độ (dòng, cột) của ô bắt đầu và ô kết thúc.

Kết quả

Ghi ra một số duy nhất là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Giới hạn

1 ≤ M,N ≤ 50.

Ví dụ

Dữ liệu
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
2 2 3 3

Kết quả
52


Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-06-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Khúc Anh Tuấn

hide comments
2015-10-31 02:54:40 Nguyễn Ðức Huy
clq nhưng hnay cũng là hallowin
2015-09-23 16:33:40 _sanghk11_
1 ngày sub , 100 dòng , AC
2015-09-08 14:23:13
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2014-10-31 17:18:52 Bitagi97
clq nhưng hôm nay là halloween
2014-09-22 11:35:42 New Girl
lêu lêu anh Cao . bé có 125 dong nè :Đ
2014-09-19 22:19:53 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
ngon =)))))) nhung sao co 150 dong nhi :D
2014-08-11 15:05:16 Nắng
code xong phê vồn =)))
2014-08-11 12:24:24 Thanga2pbc
code phê vãi.
2014-02-17 15:28:09 Anh Duc Le
Cuối cùng cũng cài xong. 160 dòng :v
2013-12-17 11:46:08 anh chỉ yêu mình em.....VTNN......
duyen trau cung ac mang 5 chieu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.