Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WEATHER - Điều kiện thời tiết

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/weather


Hãng hàng không OlympAirways thực hiện các chuyến bay giữa n sân bay được đánh số từ 1 đến n. Hệ thống các chuyến bay được thiết lập sao cho giữa 2 sân bay bất kỳ được phục vụ bởi hãng luôn có một đường bay bao gồm một hoặc nhiều chuyến bay trực tiếp giữa hai sân bay. Mỗi chuyến bay thực hiện việc di chuyển giữa hai thành phố theo cả hai chiều.

Trung tâm điều khiển của hãng đưa ra khái niệm độ dính kết giữa cặp hai sân bay A và B được xác định như là số lượng các chuyến bay mà việc không thực hiện một trong số chúng (các chuyến bay khác vẫn thực hiện bình thường) dẫn đến không thể bay từ sân bay A đến sân bay B.

Một nghiên cứu cho biết rằng, trong điều kiện thời tiết xấu, tổng độ dính kết giữa các cặp sân bay phải đạt đến một giá trị nhất định thì hệ thống đường bay mới được gọi là an toàn.

Yêu cầu: Hãy giúp trung tâm điều khiển tính tổng độ dính kết giữa mọi cặp sân bay.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 100)
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên m (1 ≤ m ≤ 5000) - số lượng các chuyến bay
  • Mỗi dòng trong số m dòng tiếp theo chứa thông tin về một chuyến bay, bao gồm hai số nguyên dương trong khoảng từ 1 đến n: chỉ số của hai sân bay được nối bởi chuyến bay.

Kết qủa

In ra 1 số nguyên duy nhất là tổng độ dính kết giữa mọi cặp sân bay (A, B) (với A < B).

Ví dụ

Dữ liệu:
5
5
1 2
4 2
4 5
3 2
3 1

Kết qủa
10

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM10 (Luyện Tập) - Nguồn: Ukrainian OI

hide comments
2011-09-23 10:09:20 luong minh
bai nay` luon dam~ bao~ co' dg di giua~ cac cap dinh~ ...
2011-09-23 09:50:01 luong minh
hehe ket' wa~ ra 0 tuc' la` chay het' roi`(neu' mem la` ok)k tin vao` cho~ nh~ bai` lam` dc thj` se~ thay' WEATHER
2011-09-09 06:55:59 Ðỗ Quốc Bảo
0 làm được test nào đó
2010-12-20 09:26:20 Submit 100 lần AC 1 lần
cho mình hỏi kết quả ra 0 nghĩa là làm dc nhưng ko hết test phải ko a?
2010-07-14 23:54:51 ngừng code
thuat toan chuan bai nay chac la O(n^2)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.