Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSLUCKY - Số may mắn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/voslucky


Một số nguyên X được gọi là số may mắn nếu ước nguyên tố của X chỉ có 2 và 5. Ví dụ các số 2, 10, 25... là các số may mắn, ngược lại các số 09, 69, 15, 24 không là số may mắn.  Cho một xâu S có độ dài N, chỉ gồm các số từ 0 tới 9. Hãy tính số chuỗi con gồm các kí tự liên tiếp của S, tạo thành một số không có các chữ số 0 vô nghĩa ở đầu và chia hết cho một số may mắn X cho trước.  

Input

Dòng 1: Số nguyên T, số test đề bài (1≤T≤10).

T bộ test tiếp theo có dạng:

Dòng 1: Gồm hai số nguyên X và N (2≤X≤103, 1≤N≤106).

Dòng 2: Một xâu S có độ dài N.

Output

Gồm T dòng tương ứng với kết quả của từng bộ test.

Example

Input:

1

2 3

108

Output:

4

Giải thích: Có 4 chuỗi con thỏa mãn là : 10, 0, 8 và 108.


Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-09-02
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C NCSHARP CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14-CLANG CPP14 C99 COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC-CLANG OBJC OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

hide comments
2014-09-11 06:53:02 ­
ừa nên tránh đặt tên với những prefix là tượng trưng cho một kỳ thi nào đó ví dụ như VM VOS C11 hay đại loại là vậy :D
ps: vâng, em nhớ rồi ạ :). Lần sau em sẽ chú ý hơn trong việc đặt tên đề bài :)

Last edit: 2014-09-11 07:00:15
2014-09-11 06:46:28 ­
Bài này mình nhớ là đâu có cho thi VOS đâu nhỉ :-?
ps: em đặt mã bài theo hứng thôi ạ, cũng đâu có quan trọng lắm ạ :)

Last edit: 2014-09-11 06:47:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.