Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VECTOR - Tổng vector

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vector


Trong mặt phẳng tọa độ có N véc tơ. Mỗi một véc tơ được cho bởi hai chỉ số x và y. Tổng của hai véc tơ (xi, yi) và (xj, yj) được định nghĩa là một véc tơ (xi + xj, yi + yj). Bài toán đặt ra là cần chọn một số véc tơ trong N véc tơ đã cho sao cho tổng của các vec tơ đó là véc tơ (U, V).

Yêu cầu: Đếm số cách chọn thoả mãn yêu cầu bài toán đặt ra ở trên.

Input

Dòng thứ nhất ghi số N (0 ≤ N ≤ 30).

N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi các số nguyên xi, yi lần lượt là hai chỉ số của véc tơ thứ i. (|xi|, |yi| ≤ 100).

Dòng cuối cùng ghi số hai số nguyên U V (|U|, |V| ≤ 109).

Output

Gồm một số duy nhất là số cách chọn thoả mãn.

Example

Input:
4
0  0
-1  2
2  5
3  3
2  5

Output:
4


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:HAOI

hide comments
2021-05-27 17:59:53
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/VECTOR
2019-05-27 18:50:04
đề như lồn . Lê Tuấn Khang Lào Cai Vô Đối
2018-06-21 12:11:29
Chục đấm tại không chọn cũng là 1 cách =.=
2017-12-07 10:28:56
nhật hào sạch
2017-10-27 15:53:44
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/97/
2017-10-12 16:39:11
ko chọn gì cũng tính là 1 TH nha, mất cả buổi
2017-10-06 15:46:58
ez
2017-08-29 13:47:48
{Dinh Truong Lam}

bignum vs topo vs dijkstra AC ^^
2017-08-20 20:26:03 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/vector-spoj-tong-vector/
2017-03-05 09:22:11
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/673/vector-spoj/

Last edit: 2017-03-05 09:22:31
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.