Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VCOWFLIX - Đi xem phim

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274854/problem/X

Nông dân John đang đưa các con bò của anh ta đi xem phim! Xe tải của anh ta thì có sức chứa có hạn thôi, là C (100 <= C <= 5000) kg, anh ta muốn đưa 1 số con bò đi xem phim sao cho tổng khối lượng của đống bò này là lớn nhất, đồng thời xe tải của anh ta vẫn chịu được.

Cho N (1 <= N <= 16) con bò và khối lượng W_i của từng con, hãy cho biết khối lượng bò lớn nhất mà John có thể đưa đi xem phim là bao nhiêu.

Dữ liệu

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: C và N
  • Dòng 2..N+1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên: W_i

Kết quả

  • Dòng 1: Một số nguyên là tổng khối lượng bò lớn nhất mà John có thể mang đi xem phim.

Ví dụ

Dữ liệu
259 5
81
58
42
33
61

Kết quả
242

Giải thích

81+58+42+61 = 242; đây là tổng khối lượng bò lớn nhất có thể được.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:USACO US-Open 2008 - Bảng Đồng

hide comments
2021-02-15 08:57:19
Code AC: https://ideone.com/V7sMyA
fpc 3.0.4
2020-06-25 05:34:30
"sao cho tổng khối lượng của đống bò này là lớn nhất" ủa đem vô lò mổ hay gì??
2020-04-25 17:54:46
2 dam AC :) dm quen k tat phan tu debug cua minh`
2020-01-26 09:46:22
Học sinh thầy Thiên, đệ tử anh Thức tự tin 1 đấm ac
2019-08-25 11:10:32
Vét hết cũng đc :V
2019-03-16 15:25:45
50 WA-test-0 là gì v mn
2018-10-23 13:29:56
Test quá yếu ko nhánh cận cũng AC
2018-09-10 04:08:46
nhật hào sạch
2018-06-19 05:05:51
Đệ quy cũng còn ra nữa, cho giới hạn nhỏ thế
2018-03-18 10:07:16
y chang bài cái túi :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.