Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

V8SORT - Sắp xếp

Cho một dãy số. Bạn cần sắp xếp dãy số bằng cách đổi chỗ các cặp phần tử. Chi phí để đổi chỗ phần tử hai ở vị trí i và vị trí j là Cij.

Nhiệm vụ của bạn là tìm chi phí nhỏ nhất để có thể sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa dãy số cần sắp xếp, có số phần tử không vượt quá 7.
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa N số nguyên, số thứ j cho biết Cij, chi phí để đổi chỗ phần tử ở vị trí thứ i và vị trí thứ j. Biết N là số phần tử của dãy số, các phần tử được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. 0 ≤ Cij ≤ 999, Cii=0 và Cij=Cji.

Kết qủa

In ra một số nguyên dương duy nhất: tổng chi phí nhỏ nhất để sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

Dữ liệu Kết quả
1 2 3 4 6 5
0 1 2 3 4 5
1 0 1 2 3 4
2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2
4 3 2 1 0 900
5 4 3 2 900 0
4

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-03-15
Thời gian chạy:0.225s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Russian Training / vCoder.08

hide comments
2019-05-29 11:32:05
K = số lượng số nhập vào => N = sqrt (K) . đã thử và thành công! cố lên các bác. dijkstra thôi =D

Last edit: 2019-05-29 11:34:58
2019-01-10 03:06:59
sau chục sub 25 cuối cùng cũng ac, gets & istringstream
2018-04-01 06:23:34
đề bai không rõ ràng, số có thể âm
2017-12-26 14:39:01
91.67 là gì vậy nhỉ
2017-08-22 20:44:44 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/v8sort-spoj-sap-xep/
2017-07-30 17:14:47
1 đấm ac
2017-03-29 05:49:40
DIJKSTRA HEAP huong dan trang 92 - MOT SO VAN DE DANG CHU Y TRONG TIN HOC
2016-09-19 06:23:02
code 1 tiếng mấy :'(
http://ouo.io/tstBpu
2015-09-08 14:17:32
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-09-08 14:11:39
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.