TPCPPLAR - Popular

 

Cho đồ thị G có hướng N đỉnh M cạnh.
Một đỉnh X được gọi là "truy cập" được Y nếu có đường đi từ X đến Y.
 Đỉnh X được gọi là phổ biến nếu thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện :
1. X truy cập được Y.
2. Y truy cập được X.
Yêu cầu : Cho đồ thị G, đếm số lượng đỉnh phổ biến.
Input :
 - Dòng đầu gồm 2 số N, M (1 <= N <= 150000; 1 <= M <= 300000)
 - M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số x và y, thể hiện có cạnh nối từ x đến y.
Output :
  - Dòng đầu in số lượng đỉnh phổ biến.
 - Dòng tiếp theo in chỉ số của các đỉnh phổ biến theo thứ tự tăng dần. 
Example :
Input : 
5 4
1 2
3 2
2 4
4 5
Output :
3
2 4 5

Cho đồ thị G có hướng N đỉnh M cạnh.

Một đỉnh X được gọi là "truy cập" được Y nếu có đường đi từ X đến Y.

Đỉnh X được gọi là phổ biến nếu tất cả các đỉnh Y trong đồ thị thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện :

1. X truy cập được Y.

2. Y truy cập được X.

Yêu cầu : Cho đồ thị G, đếm số lượng đỉnh phổ biến.

 

Input :

- Dòng đầu gồm 2 số N, M (1 <= N <= 150000; 1 <= M <= 300000)

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số x và y, thể hiện có cạnh nối từ x đến y.

Output :

- Dòng đầu in số lượng đỉnh phổ biến.

- Dòng tiếp theo in chỉ số của các đỉnh phổ biến theo thứ tự tăng dần. 

Example :

Input : 

5 4

1 2

3 2

2 4

4 5

Output :

3

2 4 5


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Mew.
Ngày:2014-09-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2014-10-01 13:43:18 Mew.
Đề bài bị sai, đã được sửa lại :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.