Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPCPALIN - Palindrome Merge

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274566/problem/L

{assign var="code" value="TPCPALIN"} {if $par==""} {assign var=par value=$locale} {/if}

{if $par=="vn"} {literal}

Cho 2 xâu s1 và s2. Ta có thể trộn các kí tự của 2 xâu (theo thứ tự ban đầu) để được xâu mới

Ví dụ : s1 = 'ab' và s2 = 'ba'.

Ta có thể trộn để được xâu st = 'abba' nhưng không được st = 'aabb'.

Yêu cầu : Cho 2 xâu chỉ gồm các chữ cái thường. Đếm số cách trộn để tạo được xâu palindrome. 

Ví dụ : 'aba', 'abba' là palindrome, 'abc' và 'abca' không phải.

Input

- 2 dòng, mỗi dòng chứa một xâu, độ dài xâu không vượt quá 500.

Output

- Một số nguyên là số cách trộn sau khi mod 3210121.

Example

Input:
ab
ba

Output:
4

{/literal}{elseif ($par=="en" || $par=="")}{literal}

 

Given two strings s1 and s2. We can merge characters of two strings (with order in original strings) to get a new string.

For example : s1 = 'ab' and s2 = 'ba'.

We can merge to get st = 'abba' but not st = 'aabb'.

The Problem : Given two string contain only lowercase letters, count the number of palindrome by merging in different ways. 

Ex : 'aba', 'abba' are palindrome, 'abc' and 'abca' aren't.

Input

- Two lines, each line contains a string, string's length isn't over 500.

Output

- A single integer is the number of palindrome after modul 3210121.

Example

Input:
ab
ba

Output:
4

{/literal} {/if}


Được gửi lên bởi:Mew.
Ngày:2014-09-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-06-18 06:22:29
Code AC: https://bit.ly/2LV84yg
2018-06-18 06:22:25
Code AC: https://bit.ly/2LV84yg
2014-09-30 15:15:13 m
vào top 50 là up bài ngay
:v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.