TPCPALIN - Palindrome Merge

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/tpcpalin


Cho 2 xâu s1 và s2. Ta có thể trộn các kí tự của 2 xâu (theo thứ tự ban đầu) để được xâu mới

Ví dụ : s1 = 'ab' và s2 = 'ba'.

Ta có thể trộn để được xâu st = 'abba' nhưng không được st = 'aabb'.

Yêu cầu : Cho 2 xâu chỉ gồm các chữ cái thường. Đếm số cách trộn để tạo được xâu palindrome. 

Ví dụ : 'aba', 'abba' là palindrome, 'abc' và 'abca' không phải.

Input

- 2 dòng, mỗi dòng chứa một xâu, độ dài xâu không vượt quá 500.

Output

- Một số nguyên là số cách trộn sau khi mod 3210121.

Example

Input:
ab
ba

Output:
4


Được gửi lên bởi:Mew.
Ngày:2014-09-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-06-18 06:22:29
Code AC: https://bit.ly/2LV84yg
2018-06-18 06:22:25
Code AC: https://bit.ly/2LV84yg
2014-09-30 15:15:13 m
vào top 50 là up bài ngay
:v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.