Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAPN - TAPN

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/tapn


Xét tập số nguyên S. Ban đầu tập chỉ chứa số 1.

Một lần biến đổi S, người ta làm theo cách sau:

-          Thay thế mỗi số nguyên x trong S bằng 2 số mới là 2x+1 và 3x+1

Yêu cầu: Cho hai số N và M(1<=N<=31, 1<=M<=2^N). Sau N lần biến đổi S, hãy xác định số thứ M trong S, nếu S được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa hai số N và M, có không quá 5000 input. 

Output

Mỗi dòng là kết quả tương ứng với input, kết quả là số int64 (Pascal) hoặc long long int (C,C++)

Example

Input

2 4

3 2

Output:

13
19

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-06-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:NTT

hide comments
2016-12-28 09:48:25 Nguyễn Lê Lý Bằng
Trâu ez AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.