Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SPBINARY - Xâu Nhị Phân

Cho 2 số n và k ( 2<=k <= n <= 600)

Hãy đếm xem có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n mà không có quá k số 0 hoặc k số 1 nào liên tiếp nhau.

Input

Gồm 1 dòng duy nhất là 2 số n và k

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số dãy nhị phân thoả mãn

Example

Input:
3 2
Output:
6

Giải thích : Đó là các xâu 001 , 010 , 011 , 100 , 101 , 110.Được gửi lên bởi:Fernando Torres
Ngày:2009-10-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-11-16 09:27:20
nhật hào sạch
2017-09-27 14:41:37
dm big num đ ac

dinh truong lam
2017-08-31 11:12:56
Mãi mới AC. Tham khảo KCbook 3.Code : https://ideone.com/5ezaho
2016-11-13 16:51:14
vcl bignum
2016-10-30 14:03:37
1 hit AC
2016-09-23 12:19:19
dùng string để giảm time <3
2015-03-29 15:55:27 Sue
cứ đành đập công thức cho đỡ TLE z :v
2014-06-29 10:50:29 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Duyệt trâu cũng AC
2013-09-09 15:39:17 a;slkfjasl;fkj
Theo như phần giải thích thì mình nghĩ "không có quá k số 0 và k số 1 nào liên tiếp nhau."
2013-03-27 06:07:00 Coder nhà mình
ai ac rồi cho mình xin vài test thử được không?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.